Henkilötietosuojarekisteriseloste

(GDPR)
23.05.2018

Tämä tietosuojaseloste on samalla henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

1. Rekisterinpitäjä
Bogeyworks
Puistokatu 10 C 66, 70110 Kuopio
050 347 3378, info
@bogeyworks.com
y-tunnus: 1893994-8

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Mika Stedt
Bogeyworks
0503473378, mika.stedt(a)bogeyworks.com

3. Rekisterin nimi
Bogeyworks
:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisteritietojen käyttötarkoitus on palveluntarjoajan ja palvelun käyttäjän (asiakas) välinen asiakassuhteen hoito ja ylläpito sekä yrityksen liiketoiminnan suunnittelu ja kehittäminen.

5. Rekisterin tietosisältö
Nimi (etu- ja sukunimi)
Laskutus- ja toimitusosoite (katuosoite, postinumero, kunta ja maa)
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Yritys
Asiakkaan ostotapahtumat (ostettu palvelu, ajankohta ja muut ostoa yksilöivät tiedot).

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot rekisteriin saadaan asiakkailta itseltään sopimuksen teon yhteydessä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Rekisteritietoja ei säännönmukaisesti luovuteta ulkopuolisille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Bogeyworks ei lähtökohtaisesti luovuta tietoja ulkopuolisille tahoille. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteriin pääsee käsiksi vain rekisterinpitäjän myöntämällä henkilökohtaisella käyttöoikeudella. Asiakkaan tietoihin pääsee käsiksi vain ne nimetyt henkilöt, jotka tarvitsevat tietoja työtehtäviensä täyttämiseksi.
Tietoturvaseloste 23.05.2018

10. Tarkastusoikeus
Pääsääntöisesti jokaisella on oikeus tarkistaa henkilötietorekisteriin talletetut tietonsa.
Pyyntö tulee tehdä kirjallisena Bogeyworksin sähköpostiin, mika.stedt(a)bogeyworks.com.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista tai tietojen poistamista. Pyyntö tulee tehdä kirjallisena sähköpostiin, mika.stedt(a)bogeyworks.com.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Henkilötietolain 30§:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjän käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipide tutkimusta, samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.